Trình độ học vấn

» Cử nhân xét nghiệm

» Từ 2014 – 2017: học chuyên ngành Xét nghiệm đa khoa – Trường Đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

» Tháng 10/2019, hoàn thành khóa học quản lý chất lượng phòng xét nghiệm tại trường Đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

» Tháng 10/2020, hoàn thành khóa học An toàn sinh học phòng xét nghiệm tại Viện vệ sinh dịch tễ Trung Ương

Nghiệp vụ chuyên môn

∗ Xét nghiệm đa khoa

Quá trình công tác

⇒ Từ năm 2011 đến nay giữ chức vụ Trưởng phòng xét nghiệm – Phòng khám đa khoa CLC Bố Hạ