Trình độ chuyên môn

» Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa – Đại học y dược Thái Nguyên

Chuyên môn nghiệp vụ

∗ Bác sĩ chuyên khoa sản

Quá trình công tác

⇒ Hiện tại đang công tác tại Khoa sản – Phòng khám đa khoa CLC Bố Hạ