Phòng vật tư – thiết bị y tế phòng khám đa khoa CLC Bố Hạ được thành lập nhằm mục đích bảo trì, sửa chữa, mua sắm các thiết bị y tế duy trì cho phòng khám.

  1. Chức năng, nhiệm vụ:

Phòng vật tư – thiết bị y tế là phòng nghiệp vụ chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công tác vật tư thiết bị y tế trong phòng khám.

Lập kế hoạch công tác vật tư, thiết bị y tế trình Giám đốc phòng khám phê duyệt và tổ chức thực hiện.

Giới thiệu các loại vật tư chuyên dùng và các thiết bị y tế để các trưởng khoa xem xét và dự trù, tổng hợp thành kế hoạch chung trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

Tổ chức đấu thầu mua sắm, sửa chữa thanh lý vật tư, thiết bị y tế.

Thực hiện chế độ kiểm tra sử dụng và bảo quản thiết bị y tế theo chế độ quy định, có nhân xét để báo cáo Giám đốc.

Kiểm tra công tác an toàn thiết bị y tế.

Tổ chức bảo trì, sửa chữa thiết bị y tế.

  1. Phương hướng hoạt động:

Xây dựng cơ cấu tổ chức và hoạt động của phòng vật tư trang thiết bị y tế đạt chuẩn để đáp ứng yêu cầu về quản lý vận hành, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ các trang thiết bị của phòng khám đảm bảo công tác thăm khám chữa bệnh đạt hiệu quả cao nhất.

Hoàn thành tốt công tác mua sắm vật tư tiêu hao, trang thiết bị y tế hàng năm theo kinh phí mà Ban giám đốc phê duyệt đảm bảo đúng tiến độ, đúng luật cũng như chất lượng hàng hóa.