Phòng Tổ chức hành chính- phòng khám đa khoa CLC Bố Hạ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc phòng khám và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công tác hành chính trong phòng khám.

  1. Chức năng, nhiệm vụ:

Lập kế hoạch cung ứng văn phòng phẩm, ấn phẩm, vật tư, đồ dùng hành chính cho các phòng theo kế hoạch đã được duyệt, đảm bảo đầy đủ, đúng chủng loại, đúng quy định về mặt tài chính.

Tổ chức công tác quản lý có hệ thống các công văn đi và đến của phòng khám, hệ thống bảo quản, lưu trữ hồ sơ theo quy định.

Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi họp tại phòng khám.

Quản lý nhà cửa, kho tàng, tổ chức thực hiện sửa chữa, cải tạo, xây dựng nhà cửa và cơ sở hạ tầng.

Quản lý hệ thống đường ống cung cấp nước sạch và thoát nước của phòng khám.

Quản lý các phương tiện vận chuyển, điều động xe ô tô đi công tác, chuyển bệnh và cấp cứu theo quy định.

Đảm bảo vệ sinh chung trong phòng khám.

Đảm bảo công tác trật tự, phòng cháy và chữa cháy. Tham gia công tác bảo hộ lao động trong phòng khám.

Địn kỳ báo cáo Giám đốc về việc sử hợp lý vật tư tiêu hao ở các phòng ban để Giám đốc xem xét quyết định việc khen thưởng, kỷ luật.

  1. Định hướng phát triển:

Cải tạo, nâng cấp và mở rộng phòng ban, khối phòng chức năng.

Tiếp tục thực hiện nội dung kế hoạch định hướng phát triển của phòng khám.

Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, bảo trì, sửa chữa.

Tiếp tục thực hiện hiện đại hóa công tác văn thư, lưu trữ theo quy định.

Hưởng ứng tích cực và đầy đủ các phong trào thi đua do đơn vị, công đoàn phát động.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban giám đốc phân công.