Công văn số 2094/TCT-DNL ngày 21/05/2020 Về phân chia lợi luận sau thuế đối với Công ty TNHH MTV 100% vốn nước ngoài

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————

Số: 2094/TCT-DNL
V/v: chuyển lợi nhuận
ra nước ngoài

Hà Nội, ngày 21 tháng  5  năm 2020

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2462/CT-TTHT ngày 20/3/2020 của Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc về việc báo cáo vướng mắc phân chia lợi luận sau thuế đối với Công ty TNHH MTV 100% vốn nước ngoài. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1Về việc xác định nghĩa vụ thuế:

Căn cứ Điều 11 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều 1 và Điều 4 Thông tư số 186/2010/TT-BTC ngày 18/11/2010    của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của các tổ chức, cá nhân nước ngoài có lợi nhuận từ việc đầu tư trực tiếp tại Việt Nam;

Căn cứ khoản 6 Điều 11 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 3 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hưởng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân;

Căn cứ các quy định nêu trên, Trường hợp Công ty TNHH Sungjin Vina (Công ty) có phát sinh lợi nhuận, sau khi đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam theo quy định thì Công ty được chuyển lợi nhuận ra nước ngoài cho nhà đầu tư theo quy định tại Thông tư số 186/2011/TT-BTC ngày 18/11/2010  của Bộ Tài chính.

Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân đầu tư trực tiếp vào Công ty thì khoản lợi nhuận mà Công ty trả cho nhà đầu tư thuộc thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại khoản 6 Điều 11 Thông tư số 92/2015/TT- BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính.

2. Về thủ tục chuyển lợi nhuận ra nước ngoài, đề nghị Công ty thực hiện theo quy định tại Thông tư sổ 06/2019/TT-NHNN ngay 26/6/2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam và các quy định pháp luật khác có liên quan. Trường hợp có vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ với Ngân hàng Nhà nước để được hướng dẫn.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế được biết./.

 

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;– Phó TCTr Phi Vân Tuấn (để b/c);

– Vụ CS, PC, DNNCN, HTQT
– Lưu: VT, DNL (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QLT DOANH NGHIỆP LỚN

Nguyễn Văn Phụng